Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών


Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών αφορούν σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες:

  • Επιθεωρητής κτιρίων

60 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων

28 ώρες προαιρετικών μαθημάτων

  • Επιθεωρητής λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης

30 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων

20 ώρες προαιρετικών μαθημάτων

  • Επιθεωρητής εγκαταστάσεων κλιματισμού

30 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων

22 ώρες προαιρετικών μαθημάτων

Σκοπός της εκπαίδευσης των υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών, στους οποίους θα χορηγηθούν οριστικές άδειες, είναι η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης επί της διαδικασίας διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των διενεργούμενων ενεργειακών επιθεωρήσεων και της ποιότητας των εκδιδόμενων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).