Τηλεκατάρτιση – Τηλεκπαίδευση


Το εκπαδευτικό μοντέλο της Τηλεκατάρτισης είναι αποδεδειγμένα ο πληρέστερος και αποδοτικότερος τρόπος εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες, με τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν για άμεση επικοινωνία και πρόσβαση σε πηγές γνώσης και πληροφόρησης, δίνουν τη δυνατότητα για αναζήτηση και ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης της επιμόρφωσης. Κυρίως όμως βοηθούν στην αξιοποίηση και την περαιτέρω ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα της iClass έχει ενσωματώσει την τεχνολογία της Τηλεκπαίδευσης (e-Learning) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης και επαρκούς συμμετοχής όλων των πολιτών στη διαμορφούμενη Κοινωνία της Πληροφορίας και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μάθηση και στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που θα τους καταστήσουν ικανούς να παρακολουθούν απρόσκοπτα τις τεχνολογικές εξελίξεις και να εξοικειώνονται με αυτές, συμμετέχοντας ενεργά και ισότιμα στον ψηφιακό κόσμο του αύριο.

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής


Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πληροφορικής